Adatkezelési nyilatkozat

Tájékoztató Adatkezelésről

A www.osztrakugyek.hu weboldal látogatása, valamint az ezen történő regisztráció során kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére, ezért az érintettek által megadott személyes adatokat a törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük és tartjuk nyilván.

Az üzemeltetőnek, mint adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. §-a alapján az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezése megtörtént. 


Az Adatkezelő működése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján az Adatkezelő a megbízói eseti és állandó megbízásai teljesítése céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a megbízási szerződés teljesítéséhez (összetett adminisztratív és nyelvi segítségnyújtási szolgáltatás) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a megbízás teljesítését.A fentiek alapján az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi regisztrált és hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: Ausztria Info Consulting, A-1060 Wien, Girardigasse 7/16, Tel: +3670/211-6069, E-mail: info@osztrakugyek.hu

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő eseti, illetőleg tartós ügyviteli megbízásai során a megbízói személyes adatainak megismerése, időszakos kezelése és tárolása.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: név, nem, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, születési hely, állampolgárság, külföldi társadalombiztosítási azonosító, külföldi munkaviszony időszaka, bankszámlaszám, külföldi lakcím, családi állapot.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig.

Adatkezelő az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás, stb. - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségteljesítéséhez szükséges adatok.Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adatok megőrzésére.

Személyes adataik kezeléséről a Megbízók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@osztrakugyek.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mail címéről küldik.

Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa az info@osztrakugyek.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.

A megbízás teljesítése során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

Az igénybe vett szolgáltatásról számla készül, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

A fentebb meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, így Adatkezelő a fenti okok fennforgását követő 30 napig tárolja a megbízásra vonatkozó adatokat az esetleges panaszügyek intézése végett. Ezen határidő elteltét követően az Adatkezelő törli a felvett adatokat. A hatékonyság növelési, piackutatási célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést ez esetben haladéktalanul el kell végezni.

Adatainak módosítását, rendszerből való törlését bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Az adatkezelő nem felel az adatkezelési szabályzat szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szabályzat teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések, stb.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a megbízásával kapcsolatos miden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.


A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a megbízó nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések alapján járunk el.Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és indokolással megválaszoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

Az érintett lakóhelye/székhelye szerinti Törvényszék előtt indítható peres eljárás: jogszabályi háttér az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdése;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), jogszabályi háttér az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése.

Jelen nyilatkozat a weboldalon igénybe vett bármely szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatait kezelje. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag érintett felelős.

Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi linken:

www.osztrakugyek.hu

Nyomtat Email

Telefon: +36 70 211 60 69

Rólunk

Célkitűzésünk, hogy az Ausztriában dolgozó, magyar honfitársaink adóvisszatérítéssel, családi pótlékkal és gyes igényléssel, valamit szociális ellátással és pénzügyekkel kapcsolatos ügyeit átláthatóvá és érthetővé tegyük. Továbbá célunk, hogy ezeket az ügyeket a legegyszerűbb úton és a leggyorsabban bonyolíthassa mindenki irodánkon keresztül. Hivatásunk, hogy az Ausztriában Dolgozó Magyarok támogatásunkkal az összes anyagi előnyt ki tudják használni, melyek megilletik Őket!

Elérhetőségek